Więcej o Bezpieczeństwie
Certyfikaty

Gas Storage Poland Sp. z o.o. ma pełną zdolność do przetwarzania informacji niejawnych potwierdzoną – Świadectwem bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia do klauzuli TAJNE ważnym do dnia 23.06.2024 r. oraz zdolność do przetwarzania informacji niejawnych organizacji międzynarodowych: NATO i Unii Europejskiej potwierdzoną: Świadectwem bezpieczeństwa przemysłowego trzeciego stopnia do klauzuli NATO SECRET ważnym do dnia 23.06.2024 r.  i Świadectwem bezpieczeństwa przemysłowego trzeciego stopnia do klauzuli SECRET UE/UE SECRET ważnym do dnia 23.06.2024 r.

Bezpieczeństwo Informacji w GSP

Troska o bezpieczeństwo informacji przetwarzanych w Gas Storage Poland (GSP) to jeden z priorytetów Spółki. W związku z tym, podjęto decyzję o wdrożeniu oraz certyfikacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), opartego o wymagania międzynarodowego standardu ISO/IEC 27001. Spełnienie wymagań normy zapewnia długookresowe i prawidłowe funkcjonowanie organizacji, niezależnie od zmian, jakie zachodzą w jej środowisku wewnętrznym oraz otoczeniu zewnętrznym. Od początku funkcjonowania SZBI, GSP przeszedł szereg audytów wewnętrznych i zewnętrznych, prowadzona jest bieżąca analiza incydentów bezpieczeństwa informacji, mających miejsce w Polsce i za granicą.

Usystematyzowanie kwestii bezpieczeństwa informacji, zarządzania ryzykiem oraz ciągłości działania stanowi aspekt kluczowy dla działalności GSP. W odpowiedzi na rosnącą liczbę zagrożeń, w celu zapewnienia dodatkowej ochrony zasobów informacyjnych, podjęta została decyzja o powołaniu Komitetu Bezpieczeństwa. Nadrzędnym zadaniem członków Komitetu jest zapewnienie zgodności celów bezpieczeństwa z celami biznesowymi GSP.

Spółka Gas Storage Poland uzyskała również świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia, do klauzuli "tajne" w tym III stopnia organizacji międzynarodowych (NATO, UE) potwierdzające zdolność przedsiębiorcy do zapewnienia ochrony informacji niejawnych przed nieuprawnionym ujawnieniem w związku z realizacją umów lub zadań związanych z dostępem do takich informacji.

Klauzula informacyjna przeznaczona dla osób kontaktujących się z GSP
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gas Storage Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Dębogórzu (GSP), ul. Rumska 28, 81-198 Dębogórze.
 2. Kontakt z GSP jest możliwy poprzez adres e-mail: gsp@gas-storage.pl lub telefonicznie pod numerem + 48 22 860 05 56.
 3. GSP wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iodo@gas-storage.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  a. w celu prowadzenia z Panią/Panem korespondencji i załatwienia sprawy, której ona dotyczy oraz w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami; podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes GSP (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 2016/679 – RODO); prawnie uzasadniony interes polega na umożliwieniu prowadzenia korespondencji z interesantami i załatwieniu zgłaszanych przez nich spraw oraz na umożliwieniu GSP ustalenia lub dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
  b. w przypadku, gdy Pani/Pana wniosek dotyczy udzielenia informacji stanowiących informację publiczną, Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na GSP na podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w powiązaniu z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
 5. Pani/Pana dane osobowe są przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz GSP usługi związane z realizacją ww. celów, w tym przede wszystkim dostawcom systemów informatycznych oraz podmiotom świadczącym usługi niezbędne do obsługi Państwa sprawy (podmioty świadczące na rzecz GSP usługi prawne).
 6. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji i załatwienia sprawy, której ona dotyczy. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez GSP.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 8. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
 10. Pani/Pana dane osobowe są podawane przez Panią/Pana dobrowolnie, niemniej brak podania danych kontaktowych może uniemożliwić GSP prowadzenie z Panią/Panem dalszej korespondencji lub załatwienia sprawy.
Dane osobowe w Gas Storage Poland

25 maja 2018 roku rozpoczęto stosowanie Rozporządzenia Ogólnego o ochronie Danych Osobowych zwanego powszechnie RODO.

Nadrzędnym celem rozporządzenia jest:

 • zapewnienie bezpiecznej i swobodnej wymiany danych osobowych na terenie UE,
 • ujednolicenie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych na terenie UE.

Gas Storage Poland sp. z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe w szczególności w celu realizacji umów, zleceń oraz wykonywania zobowiązań prawnych.
Proces przetwarzania został zaprojektowany tak, aby zapewnić bezpieczeństwo i możliwość realizacji praw osób, których dane dotyczą.

W celu zapewnienia skutecznej ochrony danych osobowych Gas Storage Poland sp. z o.o. wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Joanna Olewska; e-mail: iodo@gas-storage.pl

Pragniemy podkreślić, że zgodnie z prawem istnieje możliwość wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (w Polsce do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 Warszawa), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Obowiązki informacyjne:

Klienci Spółki w zakresie usług magazynowania
Kontrahenci Spółki

Certyfikaty

Gas Storage Poland Sp. z o.o. ma pełną zdolność do przetwarzania informacji niejawnych potwierdzoną – Świadectwem bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia do klauzuli TAJNE ważnym do dnia 23.06.2024 r. oraz zdolność do przetwarzania informacji niejawnych organizacji międzynarodowych: NATO i Unii Europejskiej potwierdzoną: Świadectwem bezpieczeństwa przemysłowego trzeciego stopnia do klauzuli NATO SECRET ważnym do dnia 23.06.2024 r.  i Świadectwem bezpieczeństwa przemysłowego trzeciego stopnia do klauzuli SECRET UE/UE SECRET ważnym do dnia 23.06.2024 r.