Więcej o Bezpieczeństwie
Certyfikaty

Gas Storage Poland Sp. z o.o. ma pełną zdolność do przetwarzania informacji niejawnych potwierdzoną – Świadectwem bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia do klauzuli TAJNE ważnym do dnia 23.06.2024 r. oraz zdolność do przetwarzania informacji niejawnych organizacji międzynarodowych: NATO i Unii Europejskiej potwierdzoną: Świadectwem bezpieczeństwa przemysłowego trzeciego stopnia do klauzuli NATO SECRET ważnym do dnia 23.06.2024 r.  i Świadectwem bezpieczeństwa przemysłowego trzeciego stopnia do klauzuli SECRET UE/UE SECRET ważnym do dnia 23.06.2024 r.

Bezpieczeństwo Informacji w GSP

Troska o bezpieczeństwo informacji przetwarzanych w Gas Storage Poland (GSP) to jeden z priorytetów Spółki. W związku z tym, podjęto decyzję o wdrożeniu oraz certyfikacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), opartego o wymagania międzynarodowego standardu ISO/IEC 27001. Spełnienie wymagań normy zapewnia długookresowe i prawidłowe funkcjonowanie organizacji, niezależnie od zmian, jakie zachodzą w jej środowisku wewnętrznym oraz otoczeniu zewnętrznym. Od początku funkcjonowania SZBI, GSP przeszedł szereg audytów wewnętrznych i zewnętrznych, prowadzona jest bieżąca analiza incydentów bezpieczeństwa informacji, mających miejsce w Polsce i za granicą.

Usystematyzowanie kwestii bezpieczeństwa informacji, zarządzania ryzykiem oraz ciągłości działania stanowi aspekt kluczowy dla działalności GSP. W odpowiedzi na rosnącą liczbę zagrożeń, w celu zapewnienia dodatkowej ochrony zasobów informacyjnych, podjęta została decyzja o powołaniu Komitetu Bezpieczeństwa. Nadrzędnym zadaniem członków Komitetu jest zapewnienie zgodności celów bezpieczeństwa z celami biznesowymi GSP.

Spółka Gas Storage Poland uzyskała również świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia, do klauzuli "tajne" w tym III stopnia organizacji międzynarodowych (NATO, UE) potwierdzające zdolność przedsiębiorcy do zapewnienia ochrony informacji niejawnych przed nieuprawnionym ujawnieniem w związku z realizacją umów lub zadań związanych z dostępem do takich informacji.

Dane osobowe w Gas Storage Poland

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Ogólne o ochronie Danych Osobowych zwane powszechnie RODO. Rozporządzenie reguluje przepisy o ochronie danych osobowych dotyczących osób fizycznych.
Nadrzędnym celem rozporządzenia jest:

  • zapewnienie bezpiecznej i swobodnej wymiany danych osobowych na terenie UE,
  • ujednolicenie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych na terenie UE,
  • opracowanie i wdrożenie kodeksów postępowania dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa procesu przetwarzania danych osobowych adekwatnie do istniejących zagrożeń i formuły przetwarzania.

Gas Storage Poland sp. z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji umów, zleceń oraz wykonywania zobowiązań prawnych. Proces przetwarzania został zaprojektowany tak, aby zapewnić bezpieczeństwo i możliwość realizacji praw osób, których dane dotyczą.
W celu zapewnienia skutecznej ochrony danych osobowych Gas Storage Poland sp. z o.o. powołało Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@pgnig.pl, tel. +48 22 691 85 62.
Spółka zapewnia dostęp do treści danych osobowych osób, których te dane dotyczą oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu.
Pragniemy podkreślić, że zgodnie z prawem istnieje możliwość wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Obowiązki informacyjne:

Goście – osoby wchodzące na teren GSP sp. z o.o.
Klienci Spółki w zakresie usług magazynowania
Kontrahenci Spółki

Certyfikaty

Gas Storage Poland Sp. z o.o. ma pełną zdolność do przetwarzania informacji niejawnych potwierdzoną – Świadectwem bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia do klauzuli TAJNE ważnym do dnia 23.06.2024 r. oraz zdolność do przetwarzania informacji niejawnych organizacji międzynarodowych: NATO i Unii Europejskiej potwierdzoną: Świadectwem bezpieczeństwa przemysłowego trzeciego stopnia do klauzuli NATO SECRET ważnym do dnia 23.06.2024 r.  i Świadectwem bezpieczeństwa przemysłowego trzeciego stopnia do klauzuli SECRET UE/UE SECRET ważnym do dnia 23.06.2024 r.