Więcej o Bezpieczeństwie
Certyfikaty

Gas Storage Poland Sp. z o.o. ma pełną zdolność do przetwarzania informacji niejawnych potwierdzoną – Świadectwem bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia do klauzuli TAJNE ważnym do dnia 23.06.2024 r. oraz zdolność do przetwarzania informacji niejawnych organizacji międzynarodowych: NATO i Unii Europejskiej potwierdzoną: Świadectwem bezpieczeństwa przemysłowego trzeciego stopnia do klauzuli NATO SECRET ważnym do dnia 23.06.2024 r.  i Świadectwem bezpieczeństwa przemysłowego trzeciego stopnia do klauzuli SECRET UE/UE SECRET ważnym do dnia 23.06.2024 r.

Bezpieczeństwo Informacji w GSP

Troska o bezpieczeństwo informacji przetwarzanych w Gas Storage Poland (GSP) to jeden z priorytetów Spółki. W związku z tym, podjęto decyzję o wdrożeniu oraz certyfikacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), opartego o wymagania międzynarodowego standardu ISO/IEC 27001. Spełnienie wymagań normy zapewnia długookresowe i prawidłowe funkcjonowanie organizacji, niezależnie od zmian, jakie zachodzą w jej środowisku wewnętrznym oraz otoczeniu zewnętrznym. Od początku funkcjonowania SZBI, GSP przeszedł szereg audytów wewnętrznych i zewnętrznych, prowadzona jest bieżąca analiza incydentów bezpieczeństwa informacji, mających miejsce w Polsce i za granicą.

Usystematyzowanie kwestii bezpieczeństwa informacji, zarządzania ryzykiem oraz ciągłości działania stanowi aspekt kluczowy dla działalności GSP. W odpowiedzi na rosnącą liczbę zagrożeń, w celu zapewnienia dodatkowej ochrony zasobów informacyjnych, podjęta została decyzja o powołaniu Komitetu Bezpieczeństwa. Nadrzędnym zadaniem członków Komitetu jest zapewnienie zgodności celów bezpieczeństwa z celami biznesowymi GSP.

Spółka Gas Storage Poland uzyskała również świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia, do klauzuli "tajne" w tym III stopnia organizacji międzynarodowych (NATO, UE) potwierdzające zdolność przedsiębiorcy do zapewnienia ochrony informacji niejawnych przed nieuprawnionym ujawnieniem w związku z realizacją umów lub zadań związanych z dostępem do takich informacji.

Dane osobowe w Gas Storage Poland

Administrator Danych Osobowych - Gas Storage Poland sp. z o.o. z siedzibą w Dębogórzu

Skrócony wykaz danych osobowych przetwarzanych w GSP


Opis zbioru

Dane pracowników GSP sp. z o.o. oraz ich rodzin


Cel przetwarzania

Dane osobowe niezbędne do realizowania umowy, na podstawie której świadczona jest współpraca.


Zakres przetwarzania danych

Zbierane dane obejmują dane teleadresowe, dane członków rodziny pracownika, dane teleadresowe prowadzonej działalności gospodarczej, dane dotyczące przebiegu kariery zawodowej, wizerunek, dane dotyczące naliczania wynagrodzeń, dane dotyczące szkoleń oraz kompetencji, dane wizualne z organizowanych przedsięwzięć z udziałem pracowników.Opis zbioru

Dane podstawowe osób fizycznych (dostawców, odbiorców oraz pracowników) – kontrahentów Spółki.


Cel przetwarzania

Przetwarzanie Danych Osobowych niezbędne do zawarcia oraz realizacji umowy z dostawcami usług i produktów


Zakres przetwarzania danych

Zbierane Dane Osobowe obejmują dane teleadresowe, dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej.Opis zbioru

Dane podstawowe osób fizycznych (w tym osób prowadzących działalność gospodarczą), które są nabywcami usług oferowanych przez GSP sp. z o.o.


Cel przetwarzania

Dane osobowe niezbędne do zawarcia i realizacji umów na usługi świadczone przez GSP sp. z o.o.


Zakres przetwarzania danych

Zbierane Dane Osobowe obejmują dane teleadresowe, dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej i przedstawicieli.Opis zbioru

Dane osobowe kandydatów do pracy w GSP sp. z o.o., informacje o posiadanych uprawnieniach oraz informacje wynikające z dokumentów potwierdzające kwalifikacje


Cel przetwarzania

Dane Osobowe przetwarzane w celu podjęcia decyzji o zatrudnieniu kandydata do pracy.


Zakres przetwarzania danych

Zbierane Dane Osobowe obejmują formularz rekrutacyjny, list motywacyjny, CV kandydatów do pracy.Opis zbioru

Dane osób, które czasowo przebywały na terenie obiektów GSP sp. z o.o.


Cel przetwarzania

Dane Osobowe przetwarzane w celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektów Spółki.


Zakres przetwarzania danych

Zbierane Dane Osobowe obejmują nazwisko i imiona, seria i nr dokumentu tożsamości.


Szczegółowy wykaz zbiorów danych osobowych przetwarzanych w GSP udostępniany jest w formie papierowej w siedzibie Spółki.


Ryszard Makarowski
Administrator Bezpieczeństwa Informacji
e-mail: abi@gas-storage.pl

Certyfikaty

Gas Storage Poland Sp. z o.o. ma pełną zdolność do przetwarzania informacji niejawnych potwierdzoną – Świadectwem bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia do klauzuli TAJNE ważnym do dnia 23.06.2024 r. oraz zdolność do przetwarzania informacji niejawnych organizacji międzynarodowych: NATO i Unii Europejskiej potwierdzoną: Świadectwem bezpieczeństwa przemysłowego trzeciego stopnia do klauzuli NATO SECRET ważnym do dnia 23.06.2024 r.  i Świadectwem bezpieczeństwa przemysłowego trzeciego stopnia do klauzuli SECRET UE/UE SECRET ważnym do dnia 23.06.2024 r.