Więcej O Nas
Działalność

W celu realizacji prawnego obowiązku wydzielenia operatora systemu magazynowania PGNiG S.A. utworzył spółkę celową pod firmą Gas Storage Poland Sp. z o.o., której podstawowym przedmiotem działalności jest wykonywanie zadań operatora systemu magazynowania. Spółka udostępnia pojemności i moce instalacji magazynowych w sposób, który wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu uczestników rynku na usługi magazynowania gazu, a jednocześnie pozwala na optymalne wykorzystywanie instalacji magazynowych.

Do zadań Gas Storage Poland sp. z o.o. należy w szczególności:
 • zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania instalacji magazynowych i realizacji umów z użytkownikami tych instalacji,
 • zapewnienie eksploatacji, konserwacji, remontów instalacji magazynowych i urządzeń, w sposób gwarantujący niezawodność ich funkcjonowania,
 • zapewnienie długoterminowej zdolności instalacji magazynowych w celu zaspokajania uzasadnionych potrzeb w zakresie magazynowania paliw gazowych, a także w zakresie rozbudowy instalacji magazynowych,
 • dysponowanie mocą instalacji magazynowych,
 • świadczenie usług magazynowania niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu gazowego,
 • zarządzanie przepływami paliw gazowych kierowanych do i odbieranych z instalacji magazynowych oraz zapewnienie utrzymania parametrów jakościowych tych paliw,
 • dostarczanie użytkownikom systemu oraz operatorom innych systemów informacji o warunkach świadczenia usług magazynowania paliw gazowych, w tym o współpracy z połączonymi systemami gazowymi,
 • współpraca z innymi operatorami systemów gazowych lub przedsiębiorstwami energetycznymi w celu niezawodnego i efektywnego funkcjonowania systemów gazowych oraz skoordynowania ich rozwoju.

GSP prowadzi również działalność z zakresu projektowania i budowy podziemnych magazynów gazu w złożach soli kamiennej oraz oferuje szerokie spektrum usług z zakresu branży gazowniczej, paliwowo-energetycznej, jak i branży budowalnej, tj.:
 • usługi w branży gazowniczej - przygotowanie realizacji obiektów liniowych, instalacji systemu gazowniczego, prowadzenie rozruchu technologicznego zakładów oraz obiektów gazowniczych, jak również pełnienie funkcji inwestora zastępczego podziemnych magazynów gazu,
 • usługi w branży paliwowo-energetycznej – przygotowanie formalno-prawne inwestycji, projektowanie instalacji systemu paliwowego, nadzór nad realizacją systemu paliwowego oraz przepompowni i baz magazynowania paliw płynnych, usługi w branży budowlanej.
Władze
Beata Wittmann
Prezes Zarządu

więcej

 
 
Rada Nadzorcza GSP:

 

Piotr Regulski
Przewodniczący Rady Nadzorczej

 

Rafał Szymański
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Pan Rafał Szymański ukończył studia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w zakresie Inżynierii ekologicznej oraz Podyplomowe Studia Funkcjonowanie Rynku Energii w Szkole Głównej Handlowej.

Pan Rafał Szymański jest zatrudniony w Departamencie Nadzoru I Ministerstwa Aktywów Państwowych, gdzie pełni funkcję Naczelnika Wydziału. Do zakresu jego obowiązków należy nadzorowanie całości zagadnień ekonomicznych i prawnych związanych z działalnością spółek Skarbu Państwa m.in. z sektora energetycznego. Wcześniej związany był z Ministerstwem Skarbu Państwa oraz Ministerstwem Energii, gdzie również odpowiadał za nadzór właścicielski wobec spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Wieloletnie doświadczenie w organach nadzoru zdobył pełniąc funkcję Członka Rady Nadzorczej w spółkach PGE EJ sp. z o.o. czy ENEA S.A. W 2017 r. pełnił również obowiązki Członka Zarządu ds. Korporacyjnych ENEA S.A..

Do Rady Nadzorczej Gas Storage Poland sp. z o.o. powołany został przez Ministra Aktywów Państwowych.


Monika Tyska
Członek Rady Nadzorczej

 

Maciej Kazienko
Członek Rady Nadzorczej

Pan Maciej Kazienko ukończył nauki polityczne na Uniwersytecie Gdańskim, a także studia podyplomowe z zakresu audytów energetycznych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, nowoczesnej energetyki odnawialnej na Politechnice Warszawskiej oraz Master of Business Administrations w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Doświadczenie zawodowe zdobywał Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku (1993-1996), Kancelarii Sejmu RP (1997-2001), Kancelarii Senatu RP (2005-2006), Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku (2006-2007). Przez ostatnie 11 lat (2009-2020) zasiadał w zarządzie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Posiada doświadczenie z zakresu finansowania instalacji ochrony środowiska, w tym przede wszystkim modernizacji źródeł wytwarzania energii, finansowania i budowy odnawialnych źródeł energii, poprawy efektywności energetycznej a także z zakresu ocen oddziaływania na środowisko.

Do Rady Nadzorczej Gas Storage Poland sp. z o.o. powołany został przez Zgromadzenie Wspólników Spółki.


Kamil Szafrański
Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalizacji: Finanse Przedsiębiorstwa, Bankowość. Absolwent studiów podyplomowych eMBA w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe z zakresu finansów i zarządzania Pan Kamil Szafrański zdobywał podczas pracy na rzecz:

 • Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Operator ARP Sp. z o.o.,
 • Grupy Lotos S.A. w Lotos Serwis Sp. z o.o.

Do Rady Nadzorczej Gas Storage Poland sp. z o.o. powołany został przez Zgromadzenie Wspólników Spółki.

 
Prokurenci:

 

Arleta Olejniczak
Prokurent

 

Alicja Walecka
Prokurent

 

Katarzyna Staręga
Prokurent

 

Polityka antykorupcyjna

 

Nadrzędną zasadą spółki Gas Storage Poland sp. z o.o. jest działanie w sposób odpowiedzialny i etyczny. Gas Storage Poland sp. z o.o. ma reputację podmiotu uczciwego zarówno w zakresie swoich praktyk zarządczych jak i w relacjach z kontrahentami i klientami. Spółka dba o ciągłe podnoszenie standardów etycznych w zakresie prowadzonej działalności. W tym celu została wprowadzona Polityka określająca wytyczne z obszaru przeciwdziałania korupcji i nadużyciom. Zachęcamy do zapoznania się z treścią tutaj.

Ponadto, w Spółce obowiązuje Procedura antykorupcyjna i prezentowa spółki Gas Storage Poland sp. z o.o., stanowiąca dostosowany do ram funkcjonowania i struktury organizacyjnej Gas Storage Poland sp. z o.o. akt wykonawczy do Polityki.

Program zgodności

 

Program zgodności obowiązujący do dnia 2 grudnia 2020 r.

W dniu 25 marca 2013 roku spółka Operator Systemu Magazynowania Sp. z o.o. z siedzibą w Dębogórzu przyjęła i wprowadziła do stosowania

„Program zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników instalacji magazynowych (Program zgodności)”.

Celem wprowadzenia wskazanego Programu zgodności jest zapewnienie równego i niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników instalacji magazynowych.

 

Nowy Program zgodności obowiązujący od dnia 2 grudnia 2020 r.

Zmiana „Programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania Użytkowników Instalacji Magazynowych („Programu zgodności”) wynikała z konieczności dostosowania postanowień w nim zawartych do „Wytycznych do treści Programów zgodności opracowywanych przez operatorów systemów dystrybucyjnych i operatora systemu magazynowania”, opublikowanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Informacji nr 15/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku.

Termin wejścia w życie zmienionego Programu zgodności, zatwierdzonego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, przypada na dzień 2 grudnia 2020 roku.

 

Inspektor ds. Zgodności

r.pr. Magdalena Nowak-Karpińska 
magdalena.nowak-karpinska@gas-storage.pl

Kariera

Gas Storage Poland to firma, dla której stwierdzenie, że pracownicy są jej najważniejszym kapitałem, nie jest stwierdzeniem pustym. Przestrzegamy wszystkich zobowiązań, jakie pracodawca ma wobec zatrudnionych osób. W szczególności dbamy o atmosferę pracy. Zatrudniamy ludzi zwracając uwagę nie tylko na ich kwalifikacje, ale także na osobowość.

Rekrutacja

Proces rekrutacji w GSP jest przyjazny dla wszystkich kandydatów. Staramy się, aby każda rekrutacja, nawet ta nie zakończona sukcesem, była dla Ciebie ważnym i interesującym doświadczeniem.

Do przesyłanej aplikacji prosimy o dołączenie następującej zgody: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gas Storage Poland sp. z o.o. w procesie rekrutacji”.

Otrzymując aplikację zostaniemy administratorem Twoich danych osobowych (w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679), dlatego wyznaczyliśmy inspektor ochrony danych p. Joannę Olewską. Możesz skontaktować się z nią, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, przez e-mail: iodo@gas-storage.pl

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji koniecznie zapoznaj się z naszą klauzulą informacyjną (link), abyś rozumiał nasze starania o poszanowanie Twoich danych osobowych.

Typowy proces rekrutacyjny przebiega w następujący sposób:

Etap I: wybór kandydatów do spotkań z nadesłanych aplikacji

Etap II: rozmowa z HRem – podczas spotkania rekrutacyjnego staramy się potwierdzić umiejętności kandydata, a także, co szczególnie ważne, przyglądamy się jego osobowości

Etap III: spotkanie z HRem i osobą z właściwego działu (najczęściej przyszłym bezpośrednim przełożonym)

Etap IV: wybór kandydata – podejmujemy ostateczną decyzję. Wszystkie osoby, które były zaproszone na rozmowy są informowane o wynikach rekrutacji.

Etap V: omówienie warunków współpracy

Etap VI: wprowadzenie nowego pracownika do firmy

Szkolenia

Najważniejszym kapitałem GSP są ludzie. Dokładamy wszelkich starań, aby nasi pracownicy rozwijali się i cały czas podnosili swoje kwalifikacje. W tym celu organizujemy cykliczne szkolenia.

Szkolenia merytoryczne (specjalistyczne) – praktycznie w każdej dziedzinie życia zawodowego następują systematyczne zmiany, pojawiają się nowe zagadnienia i wprowadzane są nowatorskie rozwiązania. Ich znajomość to nie tylko podążanie za nowinkami, ale przede wszystkim gwarancja efektywnego wykonywania swoich obowiązków. Szkolenia merytoryczne dotyczą konkretnie wykonywanej pracy. Mają na celu pogłębić wiedzę pracownika na tematy związane bezpośrednio z wykonywanymi przez niego obowiązkami.

Szkolenia „ogólnorozwojowe” i managerskie – w pracy spędzamy ponad połowę naszego aktywnego życia. Jesteśmy przekonani, że obecność w firmie powinna rozwijać nie tylko umiejętności zawodowe. Ważne jest, aby praca dawała nie tylko zabezpieczenie materialne, ale także poczucie satysfakcji i była twórcza. Aby rozwijała nas nie tylko jako pracowników, ale także jako ludzi. Szkolenia „ogólnorozwojowe” właśnie temu służą. Rozwijają m.in. nasze umiejętności interpersonalne, naszą osobowość (w tym np. asertywność) oraz pozwalają lepiej rozumieć innych.

Oferty pracy:
brak
 
Historia

Gas Storage Poland Sp. z o.o. (GSP) jest spółką w 100% zależną od Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. (PGNiG), która została powołana w listopadzie 2010 r. w celu dostosowania przez PGNiG S.A. struktury działalności w zakresie magazynowania paliw gazowych do wymogów niezależności operatora systemu magazynowania określonych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r., dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego (Dyrektywa 2009/73/WE). Zgodnie z ww. wymogami, operator systemu magazynowania, który jest częścią przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, musi być niezależny, przynajmniej w zakresie swojej formy prawnej, organizacyjnej i podejmowania decyzji, od wszelkich innych rodzajów działalności niezwiązanych z przesyłem, dystrybucją i magazynowaniem.

Spółka pełni funkcję operatora systemu magazynowania od dnia 1 czerwca 2012 r. Działalność operatora systemu magazynowania jest prowadzona na podstawie odpowiednich decyzji administracyjnych - tj. decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) z dnia 16 maja 2012 r. (z późn. zm.) o udzieleniu OSM koncesji na magazynowanie paliw gazowych w instalacjach magazynowych na okres od 1 czerwca 2012 r. do 31 maja 2022 r. (Koncesja) oraz decyzji z dnia 22 maja 2012 r. (z późn. zm.) o wyznaczeniu Spółki operatorem systemu magazynowania na okres od 1 czerwca 2012 r. do 31 maja 2022 r. (decyzja Operatorska). Koncesja obejmuje następujące Podziemne Magazyny Gazu (PMG): PMG Husów, PMG Wierzchowice, PMG Strachocina, PMG Swarzów, PMG Brzeźnica, KPMG Mogilno i KPMG Kosakowo.

W dniu 1 lipca 2013 r. nastąpiło połączenie OSM i Investgas S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, to było łączenie się poprzez przejęcie, w którym OSM była spółką przejmującą. Po połączeniu, OSM prowadzi również działalność z zakresu projektowania i budowy podziemnych magazynów gazu w złożach soli kamiennej oraz oferuje szerokie spektrum usług z zakresu branży gazowniczej, paliwowo-energetycznej, jak i branży budowalnej.

W dniu 4 października 2016 r. Operator Systemu Magazynowania sp. z o.o. zmienił nazwę na Gas Storage Poland sp. z o.o.

W dniu 30 maja 2022 r. Prezes URE wydał decyzję w sprawie zmiany terminu obowiązywania Koncesji oraz decyzji Operatorskiej. Upływające z dniem 31 maja 2022 r. terminy obowiązywania ww. decyzji zostały wydłużone.

Źródło: GK PGNiG
Zintegrowany System Zarządzania Jakością
certificate
Certyfikat ISO 9001: 2015PL
certificate
Certyfikat ISO 14001: 2015
certificate
Certyfikat ISO 45001: 2018
certificate
Certyfikat ISO 22301: 2019
certificate
Certyfikat ISO 27001: 2017
Strategia podatkowa

Zamieszczona Informacja o realizowanej strategii podatkowej dla podatkowej grupy kapitałowej PGK PGNiG wypełnia dyspozycję wskazaną w art. 27c ust. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Informacja dotyczy realizacji strategii podatkowej w roku 2020 przez PGK PGNiG oraz każdej ze spółek wchodzących w jej skład, w tym Gas Storage Poland sp. z o.o.

Informacja została przygotowana przez spółkę dominującą (PGNiG SA) na podstawie danych uzyskanych od podmiotów wchodzących w skład grupy w 2020 r. Część dotycząca samej podatkowej grupy kapitałowej obejmuje dane w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Pozostałe części dokumentu prezentują wystandaryzowane informacje dla każdej spółki tworzącej PGK PGNiG.

Link do dokumentu opublikowanego na stronie spółki dominującejhttps://pgnig.pl/strategia-podatkowa

W związku z wygaśnięciem umowy PGK PGNiG w 2020 r. informacja o realizacji strategii podatkowej za rok 2021 dotyczy samej Spółki Gas Storage Poland sp. z o.o.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej_GSP za rok 2021

Działalność

W celu realizacji prawnego obowiązku wydzielenia operatora systemu magazynowania PGNiG S.A. utworzył spółkę celową pod firmą Gas Storage Poland Sp. z o.o., której podstawowym przedmiotem działalności jest wykonywanie zadań operatora systemu magazynowania. Spółka udostępnia pojemności i moce instalacji magazynowych w sposób, który wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu uczestników rynku na usługi magazynowania gazu, a jednocześnie pozwala na optymalne wykorzystywanie instalacji magazynowych.

Do zadań Gas Storage Poland sp. z o.o. należy w szczególności:

GSP prowadzi również działalność z zakresu projektowania i budowy podziemnych magazynów gazu w złożach soli kamiennej oraz oferuje szerokie spektrum usług z zakresu branży gazowniczej, paliwowo-energetycznej, jak i branży budowalnej, tj.: