Więcej O Nas
Działalność

W celu realizacji prawnego obowiązku wydzielenia operatora systemu magazynowania PGNiG S.A. utworzył spółkę celową pod firmą Gas Storage Poland Sp. z o.o., której podstawowym przedmiotem działalności jest wykonywanie zadań operatora systemu magazynowania. Spółka udostępnia pojemności i moce instalacji magazynowych w sposób, który wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu uczestników rynku na usługi magazynowania gazu, a jednocześnie pozwala na optymalne wykorzystywanie instalacji magazynowych.

Do zadań Gas Storage Poland sp. z o.o. należy w szczególności:
  • zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania instalacji magazynowych i realizacji umów z użytkownikami tych instalacji,
  • zapewnienie eksploatacji, konserwacji, remontów instalacji magazynowych i urządzeń, w sposób gwarantujący niezawodność ich funkcjonowania,
  • zapewnienie długoterminowej zdolności instalacji magazynowych w celu zaspokajania uzasadnionych potrzeb w zakresie magazynowania paliw gazowych, a także w zakresie rozbudowy instalacji magazynowych,
  • dysponowanie mocą instalacji magazynowych,
  • świadczenie usług magazynowania niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu gazowego,
  • zarządzanie przepływami paliw gazowych kierowanych do i odbieranych z instalacji magazynowych oraz zapewnienie utrzymania parametrów jakościowych tych paliw,
  • dostarczanie użytkownikom systemu oraz operatorom innych systemów informacji o warunkach świadczenia usług magazynowania paliw gazowych, w tym o współpracy z połączonymi systemami gazowymi,
  • współpraca z innymi operatorami systemów gazowych lub przedsiębiorstwami energetycznymi w celu niezawodnego i efektywnego funkcjonowania systemów gazowych oraz skoordynowania ich rozwoju.

GSP prowadzi również działalność z zakresu projektowania i budowy podziemnych magazynów gazu w złożach soli kamiennej oraz oferuje szerokie spektrum usług z zakresu branży gazowniczej, paliwowo-energetycznej, jak i branży budowalnej, tj.:
  • usługi w branży gazowniczej - przygotowanie realizacji obiektów liniowych, instalacji systemu gazowniczego, prowadzenie rozruchu technologicznego zakładów oraz obiektów gazowniczych, jak również pełnienie funkcji inwestora zastępczego podziemnych magazynów gazu,
  • usługi w branży paliwowo-energetycznej – przygotowanie formalno-prawne inwestycji, projektowanie instalacji systemu paliwowego, nadzór nad realizacją systemu paliwowego oraz przepompowni i baz magazynowania paliw płynnych, usługi w branży budowlanej.
Władze
Krzysztof Hnatio
Prezes Zarządu

więcej

 

Beata Wittmann
Członek Zarządu

więcej

 
 
Skład Rady Nadzorczej GSP:

 

Łukasz Jagiełłowicz
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Konrad Balcerski
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Krzysztof Kowalik
Sekretarz Rady Nadzorczej
Cezary Starczewski
Członek Rady Nadzorczej
Program zgodności

W dniu 25 marca 2013 roku spółka Operator Systemu Magazynowania Sp. z o.o. z siedzibą w Dębogórzu przyjęła i wprowadziła do stosowania

„Program zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników instalacji magazynowych (Program zgodności)”.

Celem wprowadzenia wskazanego Programu zgodności jest zapewnienie równego i niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników instalacji magazynowych.


Inspektor ds. Zgodności

Przemysław Wojciechowski

przemyslaw.wojciechowski@gas-storage.pl

Kariera

Gas Storage Poland to firma, dla której stwierdzenie, że pracownicy są jej najważniejszym kapitałem, nie jest stwierdzeniem pustym. Przestrzegamy wszystkich zobowiązań, jakie pracodawca ma wobec zatrudnionych osób. W szczególności dbamy o atmosferę pracy. Zatrudniamy ludzi zwracając uwagę nie tylko na ich kwalifikacje, ale także na osobowość.

Rekrutacja

Proces rekrutacji w GSP jest przyjazny dla wszystkich kandydatów. Staramy się, aby każda rekrutacja, nawet ta nie zakończona sukcesem, była dla Ciebie ważnym i interesującym doświadczeniem.

Do przesyłanej aplikacji prosimy o dołączenie następującej zgody:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gas Storage Poland sp. z o.o. w procesie rekrutacji”.

Proszę o zapoznanie się z obowiązkiem informacyjnym - RODO

Typowy proces rekrutacyjny przebiega w następujący sposób:

Etap I: wybór kandydatów do spotkań z nadesłanych aplikacji

Etap II: rozmowa z HR Managerem – podczas spotkania rekrutacyjnego staramy się potwierdzić umiejętności kandydata, a także, co szczególnie ważne, przyglądamy się jego osobowości

Etap III: spotkanie z HR Managerem i osobą z właściwego działu (najczęściej przyszłym bezpośrednim przełożonym)

Etap IV: wybór kandydata – podejmujemy ostateczną decyzję. Wszystkie osoby, które były zaproszone na rozmowy są informowane o wynikach rekrutacji.

Etap V: omówienie warunków współpracy

Etap VI: wprowadzenie nowego pracownika do firmy

Szkolenia

Najważniejszym kapitałem GSP są ludzie. Dokładamy wszelkich starań, aby nasi pracownicy rozwijali się i cały czas podnosili swoje kwalifikacje. W tym celu organizujemy cykliczne szkolenia.

Szkolenia merytoryczne (specjalistyczne) – praktycznie w każdej dziedzinie życia zawodowego następują systematyczne zmiany, pojawiają się nowe zagadnienia i wprowadzane są nowatorskie rozwiązania. Ich znajomość to nie tylko podążanie za nowinkami, ale przede wszystkim gwarancja efektywnego wykonywania swoich obowiązków. Szkolenia merytoryczne dotyczą konkretnie wykonywanej pracy. Mają na celu pogłębić wiedzę pracownika na tematy związane bezpośrednio z wykonywanymi przez niego obowiązkami.

Szkolenia „ogólnorozwojowe” i managerskie – w pracy spędzamy ponad połowę naszego aktywnego życia. Jesteśmy przekonani, że obecność w firmie powinna rozwijać nie tylko umiejętności zawodowe. Ważne jest, aby praca dawała nie tylko zabezpieczenie materialne, ale także poczucie satysfakcji i była twórcza. Aby rozwijała nas nie tylko jako pracowników, ale także jako ludzi. Szkolenia „ogólnorozwojowe” właśnie temu służą. Rozwijają m.in. nasze umiejętności interpersonalne, naszą osobowość (w tym np. asertywność) oraz pozwalają lepiej rozumieć innych.

DOŁĄCZ DO NAS! Czekają na Ciebie nowe wyzwania i twórcze projekty. Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z naszym działem HR pisząc na jeden z poniższych maili.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na Prezesa i Członka Zarządu Spółki Gas Storage Poland sp. z o.o. z siedzibą w Dębogórzu:
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania do Zarządu GSP
Zgłoszenie kandydata
Oświadczenie kandydata 1
Oświadczenie kandydata 2

Oferty pracy:
Jeśli nie znalazłeś interesującej Cię oferty, a jesteś zainteresowany pracą lub odbyciem praktyk, prześlij nam swoje CV. hr@gas-storage.pl
Historia

Gas Storage Poland Sp. z o.o. (GSP) jest spółką w 100% zależną od Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. (PGNiG), która została powołana w listopadzie 2010 r. w celu dostosowania przez PGNiG S.A. struktury działalności w zakresie magazynowania paliw gazowych do wymogów niezależności operatora systemu magazynowania określonych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r., dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego (Dyrektywa 2009/73/WE). Zgodnie z ww. wymogami, operator systemu magazynowania, który jest częścią przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, musi być niezależny, przynajmniej w zakresie swojej formy prawnej, organizacyjnej i podejmowania decyzji, od wszelkich innych rodzajów działalności niezwiązanych z przesyłem, dystrybucją i magazynowaniem.

Spółka pełni funkcję operatora systemu magazynowania od dnia 1 czerwca 2012 r. Działalność operatora systemu magazynowania jest prowadzona na podstawie odpowiednich decyzji administracyjnych - tj. decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) z dnia 16 maja 2012 r. (z późn. zm.) o udzieleniu OSM koncesji na magazynowanie paliw gazowych w instalacjach magazynowych na okres od 1 czerwca 2012 r. do 31 maja 2022 r. oraz decyzji z dnia 22 maja 2012 r. (z późn. zm.) o wyznaczeniu Spółki operatorem systemu magazynowania na okres od 1 czerwca 2012 r. do 31 maja 2022 r. Koncesja obejmuje następujące Podziemne Magazyny Gazu (PMG): PMG Husów, PMG Wierzchowice, PMG Strachocina, PMG Swarzów, PMG Brzeźnica, KPMG Mogilno i KPMG Kosakowo.

W dniu 1 lipca 2013 r. nastąpiło połączenie OSM i Investgas S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, to było łączenie się poprzez przejęcie, w którym OSM była spółką przejmującą. Po połączeniu, OSM prowadzi również działalność z zakresu projektowania i budowy podziemnych magazynów gazu w złożach soli kamiennej oraz oferuje szerokie spektrum usług z zakresu branży gazowniczej, paliwowo-energetycznej, jak i branży budowalnej.

W dniu 4 października 2016 r. Operator Systemu Magazynowania sp. z o.o. zmienił nazwę na Gas Storage Poland sp. z o.o.

Źródło: GK PGNiG
Zintegrowany System Zarządzania Jakością

Polityka ZSZ ISO

Działalność

W celu realizacji prawnego obowiązku wydzielenia operatora systemu magazynowania PGNiG S.A. utworzył spółkę celową pod firmą Gas Storage Poland Sp. z o.o., której podstawowym przedmiotem działalności jest wykonywanie zadań operatora systemu magazynowania. Spółka udostępnia pojemności i moce instalacji magazynowych w sposób, który wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu uczestników rynku na usługi magazynowania gazu, a jednocześnie pozwala na optymalne wykorzystywanie instalacji magazynowych.

Do zadań Gas Storage Poland sp. z o.o. należy w szczególności:

GSP prowadzi również działalność z zakresu projektowania i budowy podziemnych magazynów gazu w złożach soli kamiennej oraz oferuje szerokie spektrum usług z zakresu branży gazowniczej, paliwowo-energetycznej, jak i branży budowalnej, tj.: