Więcej O Nas
Działalność

W celu realizacji prawnego obowiązku wydzielenia operatora systemu magazynowania PGNiG S.A. utworzył spółkę celową pod firmą Gas Storage Poland Sp. z o.o., której podstawowym przedmiotem działalności jest wykonywanie zadań operatora systemu magazynowania. Spółka udostępnia pojemności i moce instalacji magazynowych w sposób, który wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu uczestników rynku na usługi magazynowania gazu, a jednocześnie pozwala na optymalne wykorzystywanie instalacji magazynowych.

Do zadań Gas Storage Poland sp. z o.o. należy w szczególności:
 • zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania instalacji magazynowych i realizacji umów z użytkownikami tych instalacji,
 • zapewnienie eksploatacji, konserwacji, remontów instalacji magazynowych i urządzeń, w sposób gwarantujący niezawodność ich funkcjonowania,
 • zapewnienie długoterminowej zdolności instalacji magazynowych w celu zaspokajania uzasadnionych potrzeb w zakresie magazynowania paliw gazowych, a także w zakresie rozbudowy instalacji magazynowych,
 • dysponowanie mocą instalacji magazynowych,
 • świadczenie usług magazynowania niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu gazowego,
 • zarządzanie przepływami paliw gazowych kierowanych do i odbieranych z instalacji magazynowych oraz zapewnienie utrzymania parametrów jakościowych tych paliw,
 • dostarczanie użytkownikom systemu oraz operatorom innych systemów informacji o warunkach świadczenia usług magazynowania paliw gazowych, w tym o współpracy z połączonymi systemami gazowymi,
 • współpraca z innymi operatorami systemów gazowych lub przedsiębiorstwami energetycznymi w celu niezawodnego i efektywnego funkcjonowania systemów gazowych oraz skoordynowania ich rozwoju.

GSP prowadzi również działalność z zakresu projektowania i budowy podziemnych magazynów gazu w złożach soli kamiennej oraz oferuje szerokie spektrum usług z zakresu branży gazowniczej, paliwowo-energetycznej, jak i branży budowalnej, tj.:
 • usługi w branży gazowniczej - przygotowanie realizacji obiektów liniowych, instalacji systemu gazowniczego, prowadzenie rozruchu technologicznego zakładów oraz obiektów gazowniczych, jak również pełnienie funkcji inwestora zastępczego podziemnych magazynów gazu,
 • usługi w branży paliwowo-energetycznej – przygotowanie formalno-prawne inwestycji, projektowanie instalacji systemu paliwowego, nadzór nad realizacją systemu paliwowego oraz przepompowni i baz magazynowania paliw płynnych, usługi w branży budowlanej.
Władze
Beata Wittmann
Członek Zarządu

więcej

 
 
Rada Nadzorcza GSP:

 

Łukasz Jagiełłowicz
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Łukasz Jagiełłowicz ukończył (summa cum laude) Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku prawo. Jest adwokatem niewykonującym zawodu, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Absolwent Podyplomowych Studiów Akademia Spółek w Szkole Głównej Handlowej oraz Akademii Młodych Dyplomatów.

Z gazownictwem związany od początku kariery zawodowej. Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora Departamentu Regulacji i Spraw Międzynarodowych PGNiG S.A. W tej spółce pełnił wcześniej m.in. funkcje Kierownika Działu Zarządzania Ryzykiem Regulacyjnym oraz Kierownika Działu Regulacji Krajowych. Przed powołaniem na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Gas Storage Poland sp. z o.o. był Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.

Specjalizuje się w prawie publicznym gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawnej regulacji rynku gazu ziemnego, prawie karnym procesowym, prawie Unii Europejskiej oraz prawie konstytucyjnym. Po zakończeniu studiów magisterskich doktorant w Zakładzie Międzynarodowego Postępowania Karnego oraz Zakładzie Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Do Rady Nadzorczej Gas Storage Poland sp. z o.o. powołany został przez Zgromadzenie Wspólników Spółki.


Rafał Szymański
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Pan Rafał Szymański ukończył studia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w zakresie Inżynierii ekologicznej oraz Podyplomowe Studia Funkcjonowanie Rynku Energii w Szkole Głównej Handlowej.

Pan Rafał Szymański jest zatrudniony w Departamencie Nadzoru I Ministerstwa Aktywów Państwowych, gdzie pełni funkcję Naczelnika Wydziału. Do zakresu jego obowiązków należy nadzorowanie całości zagadnień ekonomicznych i prawnych związanych z działalnością spółek Skarbu Państwa m.in. z sektora energetycznego. Wcześniej związany był z Ministerstwem Skarbu Państwa oraz Ministerstwem Energii, gdzie również odpowiadał za nadzór właścicielski wobec spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Wieloletnie doświadczenie w organach nadzoru zdobył pełniąc funkcję Członka Rady Nadzorczej w spółkach PGE EJ sp. z o.o. czy ENEA S.A. W 2017 r. pełnił również obowiązki Członka Zarządu ds. Korporacyjnych ENEA S.A..

Do Rady Nadzorczej Gas Storage Poland sp. z o.o. powołany został przez Ministra Aktywów Państwowych.


Krzysztof Kowalik
Sekretarz Rady Nadzorczej

Pan Krzysztof Kowalik jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie. Pracował m.in. w Urzędzie Regulacji Energetyki, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwie Środowiska oraz Ministerstwie Rozwoju, gdzie pełnił funkcję Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej. W latach 2007-2008 był członkiem Rady Nadzorczej Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.

Do Rady Nadzorczej Gas Storage Poland sp. z o.o. powołany został przez Zgromadzenie Wspólników Spółki.


Maciej Kazienko
Członek Rady Nadzorczej

Pan Maciej Kazienko ukończył nauki polityczne na Uniwersytecie Gdańskim, a także studia podyplomowe z zakresu audytów energetycznych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, nowoczesnej energetyki odnawialnej na Politechnice Warszawskiej oraz Master of Business Administrations w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Doświadczenie zawodowe zdobywał Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku (1993-1996), Kancelarii Sejmu RP (1997-2001), Kancelarii Senatu RP (2005-2006), Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku (2006-2007). Przez ostatnie 11 lat (2009-2020) zasiadał w zarządzie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Posiada doświadczenie z zakresu finansowania instalacji ochrony środowiska, w tym przede wszystkim modernizacji źródeł wytwarzania energii, finansowania i budowy odnawialnych źródeł energii, poprawy efektywności energetycznej a także z zakresu ocen oddziaływania na środowisko.

Obecnie jest wiceprezesem Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Do Rady Nadzorczej Gas Storage Poland sp. z o.o. powołany został przez Zgromadzenie Wspólników Spółki.


Kamil Szafrański
Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalizacji: Finanse Przedsiębiorstwa, Bankowość. Absolwent studiów podyplomowych eMBA w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe z zakresu finansów i zarządzania Pan Kamil Szafrański zdobywał podczas pracy na rzecz:

 • Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Operator ARP Sp. z o.o.,
 • Grupy Lotos S.A. w Lotos Serwis Sp. z o.o.

Do Rady Nadzorczej Gas Storage Poland sp. z o.o. powołany został przez Zgromadzenie Wspólników Spółki.

 
Prokurenci:

 

Arleta Olejniczak
Prokurent

Absolwent studiów magisterskich w zakresie zarządzania i marketingu (specjalizacja: rachunkowość i finanse), jak również studiów podyplomowych w zakresie podatków i prawa podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada także uprawnienia doradcy podatkowego.

Arleta Olejniczak ma wieloletnie doświadczenie w pracy (w tym również na stanowiskach kierowniczych) związanej z obszarami finansów, podatków i rachunkowości. W swojej karierze pełniła m.in. funkcje Zastępcy Dyrektora Biura Rachunkowości i Finansów RUCH S.A. oraz Kierownika Działu Rozliczeń Podatkowych w Centrali Centrum Rachunkowości Poczty Polskiej S.A. Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora Departamentu Finansów Gas Storage Poland sp. z o.o., jak również jest jednym z ustanowionych w spółce prokurentów.

Oprócz opisanych powyżej funkcji w Gas Storage Poland sp. z o.o., Arleta Olejniczak wykonuje również obowiązki Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych „CHEMKOP” sp. z o.o. Funkcję tę pełni ona za wynagrodzeniem ustalonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.


Dariusz Kucel
Prokurent

Dariusz Kucel jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia podyplomowe w zakresie funduszy europejskich, zarządzania projektami oraz psychologii biznesu. Posiada dyplom MBA IAE Aix-Marseille Université Graduate School of Management.

W swojej wieloletniej karierze zawodowej zajmował kierownicze stanowiska w zarządach spółek kapitałowych, w tym notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W szczególności odpowiadał za obszar finansowy oraz kreowanie strategii spółek czy grup kapitałowych.

Praca w wielu branżach – metalowa, chemiczna, energetyka i energetyka odnawialna, biopaliwa oraz automatyka przemysłowa pozwoliły mu na zdobycie doświadczenia w zakresie kompleksowego zarządzania biznesem. Szczególnie cenne doświadczenia zdobył jako Członek Zarządu Mennicy Państwowej w trakcie procesu jej prywatyzacji czy Wiceprezes Zarządu Polenergia S.A. budując pierwszy w Polsce prywatny holding energetyczny. W tym czasie pełnił również wielokrotnie funkcję członka rad nadzorczych spółek zależnych z grup kapitałowych (Mennica Państwowa, Brasco, Polenergia, Techmadex).

W ramach swoich kompetencji wielokrotnie prowadził złożone projekty o dużej wartości i znaczącym stopniu skomplikowania. Posiada międzynarodowe certyfikaty w zakresie zarządzania projektami Prince2 i Agile. Biegle posługuje się językiem angielskim.

W Gas Storage Poland pełni funkcję Dyrektora Departamentu Strategii oraz sprawuje funkcję prokurenta.

 

Polityka antykorupcyjna

 

Nadrzędną zasadą spółki Gas Storage Poland sp. z o.o. jest działanie w sposób odpowiedzialny i etyczny. Gas Storage Poland sp. z o.o. ma reputację podmiotu uczciwego zarówno w zakresie swoich praktyk zarządczych jak i w relacjach z kontrahentami i klientami. Spółka dba o ciągłe podnoszenie standardów etycznych w zakresie prowadzonej działalności. W tym celu została wprowadzona Polityka określająca wytyczne z obszaru przeciwdziałania korupcji i nadużyciom. Zachęcamy do zapoznania się z treścią tutaj.

Ponadto, w Spółce obowiązuje Procedura antykorupcyjna i prezentowa spółki Gas Storage Poland sp. z o.o., stanowiąca dostosowany do ram funkcjonowania i struktury organizacyjnej Gas Storage Poland sp. z o.o. akt wykonawczy do Polityki.

Program zgodności

 

Program zgodności obowiązujący do dnia 2 grudnia 2020 r.

W dniu 25 marca 2013 roku spółka Operator Systemu Magazynowania Sp. z o.o. z siedzibą w Dębogórzu przyjęła i wprowadziła do stosowania

„Program zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników instalacji magazynowych (Program zgodności)”.

Celem wprowadzenia wskazanego Programu zgodności jest zapewnienie równego i niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników instalacji magazynowych.

 

Nowy Program zgodności obowiązujący od dnia 2 grudnia 2020 r.

Zmiana „Programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania Użytkowników Instalacji Magazynowych („Programu zgodności”) wynikała z konieczności dostosowania postanowień w nim zawartych do „Wytycznych do treści Programów zgodności opracowywanych przez operatorów systemów dystrybucyjnych i operatora systemu magazynowania”, opublikowanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Informacji nr 15/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku.

Termin wejścia w życie zmienionego Programu zgodności, zatwierdzonego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, przypada na dzień 2 grudnia 2020 roku.

 

Inspektor ds. Zgodności

r.pr. Magdalena Nowak-Karpińska 
magdalena.nowak-karpinska@gas-storage.pl

Kariera

Gas Storage Poland to firma, dla której stwierdzenie, że pracownicy są jej najważniejszym kapitałem, nie jest stwierdzeniem pustym. Przestrzegamy wszystkich zobowiązań, jakie pracodawca ma wobec zatrudnionych osób. W szczególności dbamy o atmosferę pracy. Zatrudniamy ludzi zwracając uwagę nie tylko na ich kwalifikacje, ale także na osobowość.

Rekrutacja

Proces rekrutacji w GSP jest przyjazny dla wszystkich kandydatów. Staramy się, aby każda rekrutacja, nawet ta nie zakończona sukcesem, była dla Ciebie ważnym i interesującym doświadczeniem.

Do przesyłanej aplikacji prosimy o dołączenie następującej zgody: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gas Storage Poland sp. z o.o. w procesie rekrutacji”.

Otrzymując aplikację zostaniemy administratorem Twoich danych osobowych (w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679), dlatego wyznaczyliśmy inspektor ochrony danych p. Joannę Olewską. Możesz skontaktować się z nią, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, przez e-mail: iodo@gas-storage.pl

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji koniecznie zapoznaj się z naszą klauzulą informacyjną (link), abyś rozumiał nasze starania o poszanowanie Twoich danych osobowych.

Typowy proces rekrutacyjny przebiega w następujący sposób:

Etap I: wybór kandydatów do spotkań z nadesłanych aplikacji

Etap II: rozmowa z HRem – podczas spotkania rekrutacyjnego staramy się potwierdzić umiejętności kandydata, a także, co szczególnie ważne, przyglądamy się jego osobowości

Etap III: spotkanie z HRem i osobą z właściwego działu (najczęściej przyszłym bezpośrednim przełożonym)

Etap IV: wybór kandydata – podejmujemy ostateczną decyzję. Wszystkie osoby, które były zaproszone na rozmowy są informowane o wynikach rekrutacji.

Etap V: omówienie warunków współpracy

Etap VI: wprowadzenie nowego pracownika do firmy

Szkolenia

Najważniejszym kapitałem GSP są ludzie. Dokładamy wszelkich starań, aby nasi pracownicy rozwijali się i cały czas podnosili swoje kwalifikacje. W tym celu organizujemy cykliczne szkolenia.

Szkolenia merytoryczne (specjalistyczne) – praktycznie w każdej dziedzinie życia zawodowego następują systematyczne zmiany, pojawiają się nowe zagadnienia i wprowadzane są nowatorskie rozwiązania. Ich znajomość to nie tylko podążanie za nowinkami, ale przede wszystkim gwarancja efektywnego wykonywania swoich obowiązków. Szkolenia merytoryczne dotyczą konkretnie wykonywanej pracy. Mają na celu pogłębić wiedzę pracownika na tematy związane bezpośrednio z wykonywanymi przez niego obowiązkami.

Szkolenia „ogólnorozwojowe” i managerskie – w pracy spędzamy ponad połowę naszego aktywnego życia. Jesteśmy przekonani, że obecność w firmie powinna rozwijać nie tylko umiejętności zawodowe. Ważne jest, aby praca dawała nie tylko zabezpieczenie materialne, ale także poczucie satysfakcji i była twórcza. Aby rozwijała nas nie tylko jako pracowników, ale także jako ludzi. Szkolenia „ogólnorozwojowe” właśnie temu służą. Rozwijają m.in. nasze umiejętności interpersonalne, naszą osobowość (w tym np. asertywność) oraz pozwalają lepiej rozumieć innych.

Oferty pracy:
brak
 
Historia

Gas Storage Poland Sp. z o.o. (GSP) jest spółką w 100% zależną od Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. (PGNiG), która została powołana w listopadzie 2010 r. w celu dostosowania przez PGNiG S.A. struktury działalności w zakresie magazynowania paliw gazowych do wymogów niezależności operatora systemu magazynowania określonych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r., dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego (Dyrektywa 2009/73/WE). Zgodnie z ww. wymogami, operator systemu magazynowania, który jest częścią przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, musi być niezależny, przynajmniej w zakresie swojej formy prawnej, organizacyjnej i podejmowania decyzji, od wszelkich innych rodzajów działalności niezwiązanych z przesyłem, dystrybucją i magazynowaniem.

Spółka pełni funkcję operatora systemu magazynowania od dnia 1 czerwca 2012 r. Działalność operatora systemu magazynowania jest prowadzona na podstawie odpowiednich decyzji administracyjnych - tj. decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) z dnia 16 maja 2012 r. (z późn. zm.) o udzieleniu OSM koncesji na magazynowanie paliw gazowych w instalacjach magazynowych na okres od 1 czerwca 2012 r. do 31 maja 2022 r. oraz decyzji z dnia 22 maja 2012 r. (z późn. zm.) o wyznaczeniu Spółki operatorem systemu magazynowania na okres od 1 czerwca 2012 r. do 31 maja 2022 r. Koncesja obejmuje następujące Podziemne Magazyny Gazu (PMG): PMG Husów, PMG Wierzchowice, PMG Strachocina, PMG Swarzów, PMG Brzeźnica, KPMG Mogilno i KPMG Kosakowo.

W dniu 1 lipca 2013 r. nastąpiło połączenie OSM i Investgas S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, to było łączenie się poprzez przejęcie, w którym OSM była spółką przejmującą. Po połączeniu, OSM prowadzi również działalność z zakresu projektowania i budowy podziemnych magazynów gazu w złożach soli kamiennej oraz oferuje szerokie spektrum usług z zakresu branży gazowniczej, paliwowo-energetycznej, jak i branży budowalnej.

W dniu 4 października 2016 r. Operator Systemu Magazynowania sp. z o.o. zmienił nazwę na Gas Storage Poland sp. z o.o.

Źródło: GK PGNiG
Działalność

W celu realizacji prawnego obowiązku wydzielenia operatora systemu magazynowania PGNiG S.A. utworzył spółkę celową pod firmą Gas Storage Poland Sp. z o.o., której podstawowym przedmiotem działalności jest wykonywanie zadań operatora systemu magazynowania. Spółka udostępnia pojemności i moce instalacji magazynowych w sposób, który wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu uczestników rynku na usługi magazynowania gazu, a jednocześnie pozwala na optymalne wykorzystywanie instalacji magazynowych.

Do zadań Gas Storage Poland sp. z o.o. należy w szczególności:

GSP prowadzi również działalność z zakresu projektowania i budowy podziemnych magazynów gazu w złożach soli kamiennej oraz oferuje szerokie spektrum usług z zakresu branży gazowniczej, paliwowo-energetycznej, jak i branży budowalnej, tj.: