Więcej O Nas
Działalność

Podstawowym przedmiotem działalności Gas Storage Poland sp. z o.o., jest wykonywanie zadań operatora systemu magazynowania. Spółka udostępnia pojemności i moce instalacji magazynowych w sposób, który wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu uczestników rynku na usługi magazynowania gazu, a jednocześnie pozwala na optymalne wykorzystywanie instalacji magazynowych.

Do zadań Gas Storage Poland sp. z o.o. należy w szczególności:

  • zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania instalacji magazynowych i realizacji umów z użytkownikami tych instalacji,
  • zapewnienie eksploatacji, konserwacji, remontów instalacji magazynowych i urządzeń, w sposób gwarantujący niezawodność ich funkcjonowania,
  • zapewnienie długoterminowej zdolności instalacji magazynowych w celu zaspokajania uzasadnionych potrzeb w zakresie magazynowania paliw gazowych, a także w zakresie rozbudowy instalacji magazynowych,
  • dysponowanie mocą instalacji magazynowych,
  • świadczenie usług magazynowania niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu gazowego,
  • zarządzanie przepływami paliw gazowych kierowanych do i odbieranych z instalacji magazynowych oraz zapewnienie utrzymania parametrów jakościowych tych paliw,
  • dostarczanie użytkownikom systemu oraz operatorom innych systemów informacji o warunkach świadczenia usług magazynowania paliw gazowych, w tym o współpracy z połączonymi systemami gazowymi,
  • współpraca z innymi operatorami systemów gazowych lub przedsiębiorstwami energetycznymi w celu niezawodnego i efektywnego funkcjonowania systemów gazowych oraz skoordynowania ich rozwoju.


GSP prowadzi również działalność z zakresu projektowania i budowy podziemnych magazynów gazu w złożach soli kamiennej.

Władze
Beata Wittmann
Prezes Zarządu

więcej

 
Jarosław Głowacki
Członek Zarządu

więcej

Rada Nadzorcza GSP:
Piotr Regulski
Przewodniczący Rady Nadzorczej

więcej

Rafał Szymański
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

więcej

Monika Tyska
Członek Rady Nadzorczej
Maciej Kazienko
Członek Rady Nadzorczej

więcej

Kamil Szafrański
Członek Rady Nadzorczej

więcej

 

Prokurenci:

 

Arleta Olejniczak
Prokurent, Dyrektor Departamentu Finansów
 
Alicja Walecka
Prokurent, Dyrektor Biura Zarządu i Obsługi Prawnej
 
Katarzyna Staręga
Prokurent, Dyrektor Departamentu Handlowego

 

Historia

Gas Storage Poland Sp. z o.o. (GSP) jest spółką w 100% zależną od Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie (GAZ-SYSTEM S.A.).

Spółka została powołana w listopadzie 2010 r,. pod nazwą Operator Systemu Magazynowania sp. z o.o., w celu dostosowania przez PGNiG S.A. (obecnie ORLEN S.A.) struktury działalności w zakresie magazynowania paliw gazowych do wymogów niezależności operatora systemu magazynowania określonych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r., dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego (Dyrektywa 2009/73/WE).

Spółka pełni funkcję operatora systemu magazynowania od dnia 1 czerwca 2012 r. Działalność operatora systemu magazynowania jest prowadzona na podstawie odpowiednich decyzji administracyjnych - tj. decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) z dnia 16 maja 2012 r. (z późn. zm.) o udzieleniu OSM koncesji na magazynowanie paliw gazowych w instalacjach magazynowych na okres od 1 czerwca 2012 r. do 31 maja 2022 r. (Koncesja) oraz decyzji z dnia 22 maja 2012 r. (z późn. zm.) o wyznaczeniu Spółki operatorem systemu magazynowania na okres od 1 czerwca 2012 r. do 31 maja 2022 r. (decyzja Operatorska). Koncesja obejmuje następujące Podziemne Magazyny Gazu (PMG): PMG Husów, PMG Wierzchowice, PMG Strachocina, PMG Swarzów, PMG Brzeźnica, KPMG Mogilno i KPMG Kosakowo.

W dniu 30 maja 2022 r. Prezes URE wydał decyzję w sprawie zmiany terminu obowiązywania Koncesji oraz decyzji Operatorskiej. Upływające z dniem 31 maja 2022 r. terminy obowiązywania ww. decyzji zostały wydłużone.

W dniu 1 lipca 2013 r. nastąpiło połączenie GSP i Investgas S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, to było łączenie się poprzez przejęcie, w którym GSP była spółką przejmującą. Po połączeniu, GSP prowadzi również działalność z zakresu projektowania i budowy podziemnych magazynów gazu w złożach soli kamiennej oraz oferuje szerokie spektrum usług z zakresu branży gazowniczej, paliwowo-energetycznej, jak i branży budowalnej.

W dniu 4 października 2016 r. Operator Systemu Magazynowania sp. z o.o. zmienił nazwę na Gas Storage Poland sp. z o.o.

Po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Prezes UOKiK) decyzją DKK-134/2024 z dnia 20 czerwca 2024 r. wydał zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez GAZ-SYSTEM S.A. kontroli nad GSP. Uzyskanie zgody Prezesa UOKiK było ostatnim warunkiem zawieszającym zawartej w dniu 14 marca 2024 r. umowy SPA – umowy zbycia przez ORLEN S.A. 100% udziałów w kapitale zakładowym GSP na rzecz GAZ-SYSTEM S.A. W dniu 28 czerwca 2024 r. strony transakcji, w trybie art. 187 § 1 KSH, zawiadomiły GSP o przejściu 100 % udziałów GSP na GAZ-SYSTEM S.A. Obecnie jedynym wspólnikiem GSP jest GAZ – SYSTEM S.A.

Źródło: GK PGNiG
Spółka zależna - Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych „CHEMKOP” sp. z o.o.,
z siedzibą w Krakowie („CHEMKOP”)

Gas Storage Poland sp. z o.o. jest głównym udziałowcem spółki CHEMKOP, posiada 92,82% udziału w kapitale zakładowym CHEMKOP.  

 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych CHEMKOP sp. z o.o. jest jedynym w Polsce ośrodkiem specjalizującym się w pracach badawczych, projektowych i wdrożeniowych dla górnictwa. Świadczy profesjonalne przygotowanie i realizacje inwestycji w zakresie Studium Wykonalności, Koncepcji Programowo-Przestrzennych oraz formalności koncesyjnych i prawnych wraz z kompleksowymi projektami technicznymi otworów, kawern, jak i całych podziemnych kawernowych magazynów i kopalni.

CHEMKOP posiada dwa laboratoria: chemiczne i geomechaniczne, w których jest w stanie wykonać pełen zakres badań niezbędnych do rozpoznania, zaprojektowania, ługowania oraz określenia optymalnego kształtu kawern eksploatacyjnych i magazynowych.

Prowadzi obsługę zakładów górniczych w zakresie nadzorów nad budową i eksploatacją, aktualizacji dokumentacji, pracami geologicznymi, hydrogeologicznymi i geologiczno-mierniczymi.

CHEMKOP jako jedyny w Polsce świadczy usługi pomiarów geofizycznych kawern solnych - wyrobisk górniczych wykonanych przez otwory wiertnicze.

Dostarcza innowacyjne rozwiązania w obszarze podziemnego magazynowania w kawernach solnych oraz otworowej eksploatacji złóż soli. Bierze udział w rozwoju nowych technologii w obszarze energetyki niskoemisyjnej oraz bezemisyjnej, w szczególności w zakresie magazynowania wodoru w kawernach solnych.

Więcej informacji: CHEMKOP

 

DOKUMENTY KORPORACYJNE
Realizacja zapisów art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

 

Polityka antykorupcyjna

 

Nadrzędną zasadą spółki Gas Storage Poland sp. z o.o. jest działanie w sposób odpowiedzialny i etyczny. Gas Storage Poland sp. z o.o. ma reputację podmiotu uczciwego zarówno w zakresie swoich praktyk zarządczych jak i w relacjach z kontrahentami i klientami. Spółka dba o ciągłe podnoszenie standardów etycznych w zakresie prowadzonej działalności. W tym celu została wprowadzona Polityka określająca wytyczne z obszaru przeciwdziałania korupcji i nadużyciom.

Ponadto, w Spółce obowiązuje Procedura antykorupcyjna i prezentowa spółki Gas Storage Poland sp. z o.o., stanowiąca dostosowany do ram funkcjonowania i struktury organizacyjnej Gas Storage Poland sp. z o.o. akt wykonawczy do Polityki.

Program zgodności

W dniu 25 marca 2013 roku Operator Systemu Magazynowania Sp. z o.o. z siedzibą w Dębogórzu (obecnie: Gas Storage Poland sp. z o.o.) przyjęła i wprowadziła do stosowania „Program zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników instalacji magazynowych (Program zgodności)”.

Sporządzenie Programu zgodności stanowi realizację obowiązku Operatora wynikającego z art. 9d ust. 4 ustawy Prawo energetyczne polegającego na opracowaniu programu określającego przedsięwzięcia, jakie Operator powinien podjąć w celu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania Użytkowników Instalacji Magazynowych, w tym szczegółowe obowiązki pracowników Operatora wynikające z tego Programu.

Celem Programu jest zapewnienie równego i niedyskryminacyjnego traktowania Użytkowników Instalacji Magazynowych i potencjalnych Użytkowników Instalacji Magazynowych, tak aby w takich samych warunkach byli traktowani przez Operatora w taki sam sposób.

Na przestrzeni lat Program zgodności podlegał modyfikacjom. Ostatnio dokonana zmiana wynika z zatwierdzenia decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki („Prezes URE”) Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Instalacji Magazynowych, która z dniem 6 listopada 2023 r. o godz. 06:00 zastąpiła Regulamin Świadczenia Usług Magazynowania. Zaktualizowany Program zgodności dla Gas Storage Poland sp. z o.o. z/s w Dębogórzu Prezes URE zatwierdził decyzją nr DRR.WRD.743.1.2024.KKu z dnia 22 lutego 2024 r., która stała się ostateczna i prawomocna z dniem 9 marca 2024 r.

W celu m.in. monitorowania przestrzegania postanowień Programu zgodności Zarząd Spółki powołał na stanowisko Inspektora ds. zgodności radcę prawnego - Panią Magdalenę Nowak-Karpińską, która udziela również informacji w kwestiach dotyczących Programu zgodności. 

Kontakt:

Inspektor ds. Zgodności
r.pr. Magdalena Nowak-Karpińska 
zgodnosc@gas-storage.pl

Zintegrowany System Zarządzania Jakością
certificate
Certyfikat ISO 9001: 2015PL
certificate
Certyfikat ISO 14001: 2015
certificate
Certyfikat ISO 45001: 2018
certificate
Certyfikat ISO 22301: 2019
certificate
Certyfikat ISO 27001: 2022
Strategia podatkowa

Zamieszczona Informacja o realizowanej strategii podatkowej dla podatkowej grupy kapitałowej PGK PGNiG wypełnia dyspozycję wskazaną w art. 27c ust. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Informacja dotyczy realizacji strategii podatkowej w roku 2020 przez PGK PGNiG oraz każdej ze spółek wchodzących w jej skład, w tym Gas Storage Poland sp. z o.o.

Informacja została przygotowana przez spółkę dominującą (PGNiG SA) na podstawie danych uzyskanych od podmiotów wchodzących w skład grupy w 2020 r. Część dotycząca samej podatkowej grupy kapitałowej obejmuje dane w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Pozostałe części dokumentu prezentują wystandaryzowane informacje dla każdej spółki tworzącej PGK PGNiG.

Link do dokumentu opublikowanego na stronie spółki dominującejhttps://pgnig.pl/strategia-podatkowa

W związku z wygaśnięciem umowy PGK PGNiG w 2020 r. informacja o realizacji strategii podatkowej za rok 2021 i lata kolejne, dotyczy samej Spółki Gas Storage Poland sp. z o.o.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej_GSP za rok 2021

Informacja o realizowanej strategii podatkowej_GSP za rok 2022

 

 

Działalność

Podstawowym przedmiotem działalności Gas Storage Poland sp. z o.o., jest wykonywanie zadań operatora systemu magazynowania. Spółka udostępnia pojemności i moce instalacji magazynowych w sposób, który wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu uczestników rynku na usługi magazynowania gazu, a jednocześnie pozwala na optymalne wykorzystywanie instalacji magazynowych.

Do zadań Gas Storage Poland sp. z o.o. należy w szczególności:

GSP prowadzi również działalność z zakresu projektowania i budowy podziemnych magazynów gazu w złożach soli kamiennej.