Więcej o Usługach Inżynieryjnych
Profil kompetencyjny
Spółka posiada kompetencje i 20-letnie doświadczenie w realizacji gazowniczych inwestycji magazynowych oraz liniowych (wraz z infrastrukturą) na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego: planowania, przygotowania, projektowania, budowy i rozruchu inwestycji. Nasi pracownicy posiadają liczne uprawnienia, w tym wynikające z prowadzenia działalności jako zakład górniczy.

Spółka dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą inżynieryjną, z bogatym doświadczeniem w zakresie wykonywania studiów, projektów, dokumentacji, analiz i ekspertyz w dziedzinie geologii, górnictwa, wiertnictwa, hydrogeologii, geologii inżynierskiej, geomechaniki i ochrony środowiska, obejmujących przygotowanie koncepcji programowo-przestrzennych i opracowania studiów techniczno-ekonomicznych.
dsc2225 Źródło: GK PGNiG dsc6672Źródło: GK PGNiG
Spółka prowadzi działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne obejmujące projektowanie, budowę i eksploatację komór magazynowych, rozbudowę napowierzchniowych instalacji wydobywczych gazu oraz infrastrukturę liniową.
Zakład górniczy

Bezzbiornikowe magazynowanie substancji w górotworze podlega przepisom Ustawy Prawo geologiczne i górnicze, w związku z czym do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym zakresie, wymagana jest koncesja. W 1994 roku spółka INVESTGAS S.A. powołała Zakład Górniczy dla realizacji inwestycji budowy kawernowego magazynu gazu w Mogilnie.

Zakład Górniczy jest to wyodrębniony technicznie i organizacyjnie zespół sił i środków służących bezpośrednio do wydobywania kopaliny ze złoża, funkcjonujący pod kierownictwem i dozorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.

Ruch Zakładu Górniczego odbywa się na podstawie planu ruchu, zgodnie z zasadami techniki górniczej.

Uprawnienia

Potencjał firmy opiera się na wiedzy i doświadczeniu kadry technicznej. Atutem jest rozległa praktyka i liczne realizacje w branży gazowniczej, geologicznej oraz górniczej.

Potwierdzeniem kompetencji pracowników są krajowe i międzynarodowe uprawnienia branżowe w zakresie:

 • wydobywania solanki metodami otworowymi,
 • geologii górniczej i górnictwa,
 • dozorowania i nadzorowania prac geologicznych i górniczych,
 • projektowania i dokumentowania prac geologicznych i górniczych,
 • obsługi i konserwacji wyposażenia elektrycznego i ciśnieniowego,
 • nadzoru funkcjonowania KPMG,
 • uznanych przez Europejską Federację Spawalniczą kwalifikacji Europejskiego Inżyniera Spawalnika,
 • międzynarodowych procedur przetargowych i realizacji inwestycji wg wzorców FIDIC, Banku Światowego oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

Projekty kawernowych magazynów gazu
Profil działania

Nasze służby inżynieryjne oferują kompleksowy zestaw usług w zakresie przygotowania, realizacji i eksploatacji podziemnych magazynów gazu ziemnego i paliw w górotworze solnym oraz otworowych kopalniach soli.

Usługa ta obejmuje pełny cykl inwestycyjny, składający się z następujących etapów:

 • prace studialne i koncepcyjne,
 • rozpoznanie złoża soli kamiennej pod kątem jego przydatności do budowy podziemnego magazynu gazu (PMG),
 • opracowanie studium wykonalności (feasibility study) PMG w rozpoznanym złożu soli kamiennej,
 • uzyskanie koncesji na bezzbiornikowe magazynowanie gazu ziemnego w górotworze,
 • wykonanie projektu technicznego części podziemnej PMG,
 • wykonanie projektu technicznego części nadziemnej PMG,
 • nadzór nad budową instalacji powierzchniowych i podziemnych,
 • ocena techniczno-ekonomiczna budowy PMG,
 • budowa PMG,
 • eksploatacja PMG.

Oferujemy również kompleksowy zakres usług geologicznych w celu rozpoznania i udokumentowania złoża obejmujący m.in. kartowanie geologiczne rdzeni wiertniczych, tworzenie map i przekrojów geologicznych, modelowanie geologiczne 3D, obliczanie zasobów złoża, typowanie odpowiednich partii złoża do budowy zakładów górniczych.  Szczególnie specjalizujemy się w  ocenie złóż soli kamiennej dla potrzeb budowy podziemnych magazynów.

Prace przygotowawcze

Przygotowanie inwestycyjne

Nasi specjaliści mają wieloletnie doświadczenie w realizacji zadań inwestycyjnych wg specyfiki przyjętej na terenie Polski (i nie tylko). Uogólniony przebieg procesu przygotowania inwestycyjnego składa się z niżej przedstawionych elementów:

Schemat komory solnej
Źródło: GSP
 1. określenie przedmiotu i celu inwestycji,
 2. opracowanie kilku wariantów lokalizacji inwestycji,
 3. przeprowadzenie wizji terenowych dla potwierdzenia możliwości technicznej lokalizacji  inwestycji,
 4. przeprowadzenie procedury wstępnego uzgodnienia inwestycji dla określenia możliwości lokalizacyjnych w wybranym terenie wraz z oceną ryzyka ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów środowiskowego, kryterium formalno-prawnego, kryterium własnościowego oraz kryterium technicznego,
 5. wybór wariantu lokalizacji inwestycji,
 6. wykonanie badań geologicznych, opracowanie i zatwierdzenie dokumentacji geologicznej, geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej; wykonanie badań archeologicznych  i opracowanie dokumentacji archeologicznej,
 7. zawarcie umowy o ustanowienie użytkowania górniczego,
 8. uzyskanie koncesji (zawiera: zakres rzeczowy, czas obowiązywania, określa powierzchnię obszaru magazynowania),
 9. wykonanie map do celów projektowych,
 10. wykonanie podziałów geodezyjnych,
 11. opracowanie dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) wraz z jej uzgodnieniem z wymaganymi organami i jednostkami
 12. przeprowadzenie procedur formalno-prawnych w procesie przygotowania inwestycji:
  • ujęcie inwestycji w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • wprowadzenie inwestycji do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy ewentualnie w przypadku braku planu miejscowego,
  • ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w drodze decyzji administracyjnej,
  • opracowanie Raportu o Oddziaływaniu Inwestycji na środowisko i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji,
  • przeprowadzenie wycen odszkodowań,
  • przeprowadzenie negocjacji w zakresie ustalenia wysokości odszkodowania bądź kwoty wykupu gruntu,
  • uzyskanie prawa do terenu poprzez zawarcie umów cywilno-prawnych z właścicielami i użytkownikami gruntów na terenie których planowana jest lokalizacja inwestycji (dotyczy czasowego udostępnienia terenu pod inwestycję),
  • wykup gruntu na terenie którego których planowana jest lokalizacja inwestycji (dotyczy trwałego zajęcia gruntu pod inwestycję);
 13. uzyskanie pozwolenia na budowę,
 14. nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji,
 15. uzyskanie pozwolenia na użytkowanie inwestycji (po zakończeniu budowy).

Prace przygotowawcze

Prowadzimy prace studialne i koncepcyjne, skutkujące wykonaniem specjalistycznych opracowań, np.:

 • studium lokalizacji PMG,
 • studium pozyskania wody i zagospodarowania solanki,
 • raporty oddziaływania inwestycji na środowisko,
 • koncepcje budowy PMG.

Przeprowadzamy procedury formalno-prawne konieczne do rozpoczęcia realizacji projektu, takie jak:

 • wprowadzenie do MPZP,
 • uzyskanie dostępu do terenu,
 • wszelkie pozostałe czynności konieczne do rozpoczęcia prac.

Dokumentacja formalno-prawna

 • wstępne założenia inwestycyjne,
 • koncesja,
 • studium wykonalności: definicja i charakterystyka projektu, analiza wykonalności, finansowa, ekonomiczna, ryzyka,
 • dokumenty formalno-prawne zw. z wprowadzeniem do MPZP,
 • decyzja o zatwierdzeniu: dokumentacji techniczno-ruchowej, projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę;

Dokumentacja techniczno-ruchowa

 • projekt zagospodarowania złoża,
 • dokumentacja geologiczna,
 • plan ruchu,
 • projekty techniczne,
 • instrukcje;
  Źródło: GSP
Prace podziemne

 

Wykonujemy wszystkie projekty głębokości posadowienia, kształtu i ciśnień magazynowania dla poszczególnych komór magazynowych. W czasie realizacji części podziemnej wykwalifikowana kadra prowadzi proces ługowania w celu zapewnienia optymalnego czasu budowy i parametrów komór magazynowych. Po wybudowaniu komór magazynowych oraz naziemnej infrastruktury gazowniczej nasi specjaliści wykonują zintegrowany test szczelności komory magazynowej, pierwsze napełnianie gazem, nadzorują snubbing kolumny rur solankowych i prowadzą eksploatację PMG.

Budowa komory magazynowej

Nadzorujemy:Źródło: GSP

 • odwiercenie otworu o głębokości ok. 1600 m,
 • zapuszczenie i cementowanie rur eksploatacyjnych do głębokości ok. 30 m powyżej planowanego stropu komory,
 • zapuszczenie dwóch współśrodkowych kolumn rur ługowniczych,
 • zagłowiczenie wylotu otworu,
 • okresowy pomiar kształtu i objętości komory przy użyciu echosondy,
 • zagłowiczenie otworu głowicą eksploatacyjną,
 • wyciągnięcie rur solankowych (ang. snubbing),
 • instalację wgłębnego zaworu bezpieczeństwa.

W ramach naszego zespołu prowadzimy:

 • ługowanie komory – obsługa instalacji do wtłaczania wody do odwiertu i odbiór solanki,
 • próby szczelności komory (hydrauliczna, pneumatyczne),
 • pierwsze napełnianie komory gazem.

Prace geologiczne i projektowanie

Realizujemy i współrealizujemy projekty i dokumentację: geologiczną, hydrogeologiczną i geologiczno-inżynierską i złożowa oraz PZZ (Projekt Zagospodarowania Złoża), niezbędne dla uzyskania koncesji na bezzbiornikowe magazynowanie substancji w górotworze.

W zakresie instalacji części podziemnych KPMG wykonujemy projekty techniczne takie jak:

 • projekty techniczne odwiertów ługowniczych wraz z projektami opróbowań, testów  oraz badań geofizycznych,
 • techniczne i technologiczne projekty procesu ługowania (zapewniające osiągnięcie planowanego kształtu oraz objętości komór magazynowych),
 • projekty techniczne testów szczelności kawern po zakończeniu procesu ługowania,
 • projekty techniczne procesu pierwszego napełniania komór gazem z równoczesnym wytłaczaniem solanki,
 • projekty techniczne śluzowania (snubbing) rur solankowych po zakończeniu pierwszego napełniania gazem.

Współpracujemy i współuczestniczymy w projektowaniu:

 • programów badań laboratoryjnych próbek rdzenia wiertniczego (geomechaniczne, reologiczne, ługownicze, mineralogiczne, chemiczne),
 • projektów głębokości posadowienia komór, kształtu oraz minimalnego i maksymalnego ciśnienia magazynowanego gazu.

Modelowanie geologiczne 3D

Źródło: GSP

Posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z najlepszymi narzędziami komputerowymi (GOCAD Paradigm, Surfer, ArcView Arc GIS, Win Ubro, Auto Cad) służącymi do:

 •  tworzenia map i przekrojów geologicznych,
 •  modelowania geologicznego 3D (wizualizacja budowy geologicznej różnorodnymi obiektami),
 •  integracji wszystkich danych geologicznych, geofizycznych i innych w środowisku 3D,
 •  z modeli 3D - generowania map i przekrojów geologicznych w dowolnych kierunkach,
 •  tworzenia baz danych geologiczno-geofizyczno-górniczych,
 •  tworzenia baz danych przestrzennych GIS,
 •  obliczania zasobów złoża,
 •  analizy geostatystycznej parametrów złóż,
 •  typowanie odpowiednich partii złóż do budowy podziemnych magazynów gazu (KPMG).

Źródło: GSP
Prace napowierzchniowe

Projektowanie

Nasi specjaliści w dziedzinowych zespołach roboczych określają warunki techniczne realizacji przedsięwzięcia, poszczególnych jego elementów składowych, bądź samodzielnych obiektów budowlanych. Skompletowane wymogi techniczne stanowią potem podstawę dla opracowania koncepcji programowo-przestrzennych, programów funkcjonalno-użytkowych oraz podobnych dokumentów koncepcyjno-programowych.

Blisko współpracujemy z uprawnionymi, doświadczonymi projektantami w fazie wykonywania projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych. Prowadzimy uzgodnienia przygotowawcze oraz szczegółowe udzielając wsparcia na etapie wyboru formy realizacji przedsięwzięcia, a także przy doborze konkretnych rozwiązań. Rekomendujemy i planujemy prace budowlane i modernizacyjne, jak również organizacyjne, skutkujące optymalnym wykorzystaniem zasobów, przy zachowaniu wymogów jakościowych i terminowych.

Na bazie wieloletnich doświadczeń opiniujemy i wskazujemy konkretne urządzenia sprawdzone w eksploatacji lub służące unifikacji rozwiązań technicznych u konkretnego inwestora. Starannie weryfikujemy powstającą dokumentację projektową na każdym etapie jej powstawania pod kątem właściwych i sprawdzonych praktyk eksploatacyjnych.

Posiadamy ponadto doświadczenie pozwalające na optymalny dobór materiałów, sprzętu, urządzeń i metod wytwarzania dla szeregu specjalistycznych procesów inwestycyjnych.

Jesteśmy otwarci na rozwiązania innowacyjne, współpracę z jednostkami naukowo-technicznymi i ośrodkami akademickimi, korzystając z ich wsparcia i doświadczenia.

Źródło: GSP Projekt techniczny części napowierzchniowej

Wykonanie projektu technicznego części nadziemnej obejmuje całą infrastrukturę PMG przeznaczoną do budowy kawern magazynowych, a następnie ich eksploatacji jako zbiorniki gazu. Główne elementy instalacji napowierzchniowej to:

 • urządzenia do ługowania komór magazynowych (pompy, rurociągi wody, solanki i medium izolujące strop komory, urządzenia do manewrowania rurami ługowniczymi, aparatura kontrolno-pomiarowa),
 • urządzenia do tłoczenia, przesyłu i osuszania gazu oraz urządzenia kontrolno-pomiarowe,
 • linie energetyczne, budynki, drogi dojazdowe.

Nadzór realizacyjny i rozruchyŹródło: GK PGNiG

Nadzorujemy realizację obiektów budowlanych na lądzie i pod wodą, na terenie płaskim oraz o zróżnicowanej konfiguracji. Prowadzimy realizację w charakterze generalnego wykonawcy, jak również w roli inwestora zastępczego.

Nasi uprawnieni specjaliści stanowią kwalifikowany nadzór realizacyjny we wszystkich branżach budowlanych, łącznie z geologią, geodezją i specjalizowanymi pracami spawalniczymi. Realizujemy przedsięwzięcia powtarzalne, jak również jednostkowe.

Prowadzimy kontrolę dostaw materiałowych od momentu wytworzenia poprzez dostawę i kontrolę odbiorczą, aż do zwolnienia materiałów do produkcji. Dbamy o zachowanie zdefiniowanych wymogów oraz stosownych norm jakościowych przy nadzorze nad materiałami i urządzeniami pochodzącymi od zewnętrznych dostawców.

Posiadamy własne, sprawdzone w działaniu zespoły rozruchowe, które prowadziły na przestrzeni wielu lat szereg udanych rozruchów i odbiorów. Realizując projekty inwestycyjne nie tracimy kontaktu z eksploatacją stanowiącą nieocenione źródło nowych doświadczeń i rozwiązań praktycznych.

Realizacje
KPMG Mogilno

 

Udział naszych służb w projekcie KPMG Mogilno

Nasi specjaliści zdobywali doświadczenie w trakcie budowy i eksploatacji KPMG Mogilno przy czynnościach składających się na zadania takie jak:

 • przygotowanie inwestycji: koncesja, studium wykonalności wraz z analizą warunków technicznych i ekonomicznych,
 • przeprowadzenie procedur formalno-prawnych w procesie przygotowania inwestycji,
 • nadzór nad budową instalacji powierzchniowych i podziemnych,
 • projekty techniczne i wykonawcze części podziemnej,
 • budowa infrastruktury podziemnej – odwiert, ługowanie, wykończenie oraz pierwsze napełnianie gazem,
 • rozruchy,
 • eksploatacja.

dsc6818Źródło: GK PGNiG

Budowa KPMG Mogilno

Na etapie budowy KPMG Mogilno konieczne było spełnienie szeregu wymogów formalnych, opracowanie dokumentacji, uzyskanie decyzji, m.in.:

 • wstępne założenia inwestycyjne,
 • koncesja,
 • studium wykonalności: definicja i charakterystyka projektu, analiza wykonalności, finansowa, ekonomiczna, ryzyka,
 • dokumenty formalno-prawne zw. z wprowadzeniem do MPZP,
 • decyzja o zatwierdzeniu: dokumentacji techniczno-ruchowej, projektu budowlanego wydanie pozwolenia na budowę.

Konieczne było opracowanie dokumentacji techniczno-ruchowej, wymagającej wiedzy specjalistycznej, zawierającej m.in.:

 • projekt zagospodarowania złoża,
 • dokumentację geologiczną,
 • plan ruchu,
 • projekty techniczne,
 • instrukcje.

Niezbędne było opracowanie dokumentacji dot. technologii wiercenia otworu, wymagającej wiedzy z zakresu wiertnictwa, m.in.:

 • założeń geologiczno-technicznych,
 • zakresu badań i prób,
 • cementowania rur technicznych i eksploatacyjnych,
 • pobierania prób, rdzeniowania.

Potrzebna była również dokumentacja specjalistyczn,a wymagająca znajomości technologii budowy komory, taka jak:

 • badania fizyko-chemiczne soli,
 • określenie interwału posadowienia komory, projekt kształtu i ciśnienia magazynowania,
 • instalacja do budowy komór (parametry),
 • ługowanie komory, zagospodarowanie solanki,
 • pomiary technologiczne w czasie ługowania.

Eksploatacja KPMG Mogilno

Specyfika obsługi operatorskiej magazynu pełniącego rolę regulatora systemu magazynowania:

 • duża dynamika zmian wydajności odbioru gazu z magazynu i zatłaczania gazu do magazynu,
 • zmiany trybów pracy magazynu niezależne od sezonów – zimowego i letniego,
 • możliwość odbioru gazu z magazynu z wydajnością 860 tys. m3 / h w kierunku WRG Gustorzyn,
 • wydajność zatłaczania gazu do magazynu do 400 tys. m3/h (umożliwia zatłoczenie magazynu w ciągu 54 dni).

Tryby pracy KPMG Mogilno:

 • zatłaczanie bez użycia kompresorów,
 • zatłaczanie z użyciem kompresorów,
 • oddawanie bez użycia kompresorów,
 • oddawanie z użyciem turbokompresorów,
 • pierwsze zatłaczanie gazu z wytłaczaniem solanki.

Rozbudowa

Realizacja rozbudowy pozwoli między innymi na:

 • zwiększenie udziału pojemności czynnej w rocznym zużyciu gazu,
 • zwiększenie bezpieczeństwa dostaw gazu poprzez dodatkowe pojemności czynne, ulokowane w korzystnych punktach systemu przesyłowego,
 • optymalizację kontraktów długoterminowych,
 • optymalizację gospodarki zakupów,
 • docelowo pozwoli na rozszerzenie portfela usług magazynowych o produkty typu „parking”, „loaning”, „banking” i inne, realizowane na rynkach posiadających duże zdolności magazynowania gazu ziemnego.

Zakres prac do wykonania przy rozbudowie części napowierzchniowej:

 • rozbudowa instalacji ługowniczej,
 • budowa gazociągów złożowych i rurociągów metanolu,
 • budowa ciągów technologicznych na stacji rozdziału gazu,
 • rozbudowa tłoczni metanolu,
 • rozbudowa systemu sterowania i zabezpieczeń,
 • zagospodarowanie terenów przyodwiertowych.

Zakres prac do wykonania przy rozbudowie części podziemnej:

 • wiercenie,
 • zbrojenie odwiertów do ługowania,
 • ługowanie komór magazynowych,
 • zbrojenie odwiertów do pierwszego napełniania komory gazem,
 • pierwsze napełnianie gazem komór,
 • usunięcie rur solankowych,
 • montaż wgłębnego zaworu bezpieczeństwa.
KPMG Kosakowo

 

kpmg-kosakowo-z-lotuŹródło: GK PGNiG
schemat-lugowanieŹródło:: GSP

Udział naszych służb w projekcie KPMG Kosakowo

Nasi specjaliści zdobywają doświadczenie w trakcie budowy KPMG Kosakowo przy czynnościach składających się na zadania takie jak:

 • przygotowanie inwestycji: koncesje, studium wykonalności wraz z analizą warunków technicznych i ekonomicznych,
 • przeprowadzenie procedur formalno-prawnych w procesie przygotowania inwestycji, uzyskanie stosownych decyzji i dopuszczeń,
 • nadzór nad budową instalacji powierzchniowych (w szczeg. zakład ługowniczy i gazowniczy) i podziemnych,
 • projekty techniczne i wykonawcze części podziemnej,
 • budowa infrastruktury podziemnej – odwierty, ługowanie, wykończenie oraz pierwsze napełnianie gazem,
 • rozruchy.

Ługowanie przy wykorzystaniu izolacji azotowej

Ługowanie przy wykorzystaniu izolacji azotowej pozwala kontrolować proces ługowania kawerny oraz uzyskanie planowanego jej kształtu. Wykorzystywany do izolacji stropu azot jest gazem obojętnym i nie ma negatywnego wpływu na środowisko.

Udostępnianie komór magazynowych odwiertami kierunkowymi:

 • technologia szczególnie użyteczna w miejscach, gdzie dostępność do złoża jest znacznie ograniczona przez warunki napowierzchniowe,
 • odległość wylotu otworów na powierzchni 15 m,
 • otwór kierunkowy typu „S”.
Rozprowadzanie zrzucanej solanki w wodach Zatoki Puckiej przy pomocy instalacji dyfuzorowej:
 • odprowadzanie solanki rurociągiem DN300 wgłąb Zatoki Puckiej;
 • ilość odprowadzanej solanki będzie wynosić max 300 m3/godz. przy stężeniu średnim 250 kg/m3;
 • rurociąg jest zakończony instalacją dyfuzorową, usytuowaną w odległości 2,3 km od linii brzegowej - w rejonie, gdzie głębokość Zatoki wynosi 8 m;
 • zastosowanie instalacji dyfuzorowej zapewni, że w „polu bliskim” miejsca zrzutu solanki wzrost zasolenia nie będzie większy niż 0,5 psu w stosunku do aktualnego zasolenia bazowego wody Zatoki.
PMG Strachocina

 

Nasze służby prowadziły rozbudowę części napowierzchniowej w charakterze Głównego Realizatora konsorcjum utworzonego przez trzy spółki Grupy Kapitałowej PGNiG.

Cel rozbudowy: zwiększenie pojemności (ze 150 do 330 mln m3) istniejącego Podziemnego Magazynu Gazu w naturalnym, wyeksploatowanym złożu gazu

Projekt zakładał:

 • przeprowadzenie znaczących prac wiertniczych,
 • modernizację istniejącej infrastruktury napowierzchniowej,
 • wybudowanie nowych instalacji.

pmg-strachocina-render-1Źródło: GSP

 
Chemkop - badania i rozwój

Działalność badawczo-rozwojowa

 • badania własności fizykochemicznych i wytrzymałościowych i reologicznych soli kamiennych,
 • badanie właściwości ługowniczych soli kamiennych,
 • szerokie spektrum badań nad wpływem budowy i eksploatacji PMG na środowisko,
 • badania konwergencji komór magazynowych,
 • badania przemieszczeń powierzchni terenu,
 • badania stateczności górotworu
 • badanie szczelności magazynów w trakcie eksploatacji,
 • badanie cementacji otworów udostępniających komory magazynowe
 • ...i szereg innych

Spółka GSP jest większościowym udziałowcem firmy Chemkop (Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych) z Krakowa.

Chemkop – profil działania

Ogólny profil działania zawiera prace badawcze, studialne i projektowe oraz usługi stowarzyszone dla celów podziemnego magazynowania i składowania oraz eksploatacji otworowej i podziemnej, a w szczególności:

 • górnictwo i ługownictwo soli,
 • tworzenie podziemnych magazynów gazu i ciekłych węglowodorów w kawernach solnych,
 • echometryczne pomiary kawern,
 • specjalistyczne oprogramowanie komputerowe,
 • geologię, hydrogeologię i geotechnikę,
 • problematykę ochrony środowiska, w tym:
  • bezpieczne składowanie odpadów,
  • likwidacja skażeń wód podziemnych i gruntowych,
  • proekologiczne instalacje wytwórcze chloru,
  • miernictwo.

W powyższym zakresie realizacja pełnego zakresu prac dotyczy fazy studialnej i koncepcyjnej, prac badawczych, rozpoznania możliwości i warunków techniczno-ekonomicznych, projektowania, transferu technologii, nadzorowania realizacji i rozruchu.

Dotychczasowe płaszczyzny współpracy

 • generalny projektant KPMG Mogilno,
 • badania i pomiary kształtu komór echosondą oraz modelowanie komputerowe na podstawie danych pomiarowych,
 • oprogramowanie do projektowania i symulacji procesu ługowania (WinUbroNET),
 • badania laboratoryjne próbek skał ewaporatowych,
 • gaz łupkowy – technologia wydobywania

Zakres wspólnych działań to m.in. prace badawcze, studialne i projektowe oraz usługi stowarzyszone dla celów podziemnego magazynowania i składowania oraz eksploatacji otworowej i podziemnej. W powyższym zakresie kompleksowo:

 • faza studialna i koncepcyjna,
 • prace badawcze,
 • rozpoznanie możliwości i warunków techniczno-ekonomicznych,
 • projektowanie, transfer technologii,
 • nadzorowanie realizacji i rozruchu.

Najważniejsze korzyści ze współpracy to:

 • konsolidacja wiedzy, doświadczeń i sprzętu przy minimalizacji kosztów ponoszonych dla zagranicznych kontrahentów,
 • wymiana doświadczeń na polu projektowania, budowy i eksploatacji PMG w kawernach solnych i otworowych kopalni soli,
 • dostęp do autorskich technologii OBRGSCh CHEMKOP z w/w dziedzin,
 • dostęp do danych OBRGSCh dla celów opracowań i analiz,
 • pozostawienie ważnego ogniwa łańcucha wartości w Grupie Kapitałowej PGNiG
Przygotowanie i realizacja inwestycji liniowych

 

W ramach realizacji projektów infrastrukturalnych oferujemy pełen pakiet usług związanych z prowadzeniem procesu inwestycyjnego w inwestycjach związanych z przesyłem weglowodorów.

Przygotowanie i realizacja inwestycji liniowych dotyczą:

 • opracowania koncepcji techniczno–ekonomicznych;
 • opracowania studium wykonalności (feasibility study):
 • analizy wariantów przebiegu tras, wstępne uzgodnienia z właściwymi organami administracyjnymi i władzami lokalnymi oraz wprowadzenie korekt przebiegu trasy wynikających z uzgodnień,
 • analizy stanu formalno-prawnego inwestycji pod kątem kategorii i własności gruntów, ochrony środowiska, uwarunkowań technicznych, występowania obiektów archeologicznych i obszarów chronionej natury,
 • przeprowadzenia oceny ryzyka inwestycji oraz wybór optymalnego wariantu trasyp,
 • przeprowadzenia całego procesu formalno-prawnego na etapie przygotowania inwestycji,
 • wprowadzenia inwestycji do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego bądź uzyskania decyzji lokalizacyjnej,
 • uzyskania dostępu do terenu w oparciu o umowy cywilno–prawne i decyzje administracyjne,
 • negocjacji odszkodowań,
 • wykonania dokumentacji projektowej i środowiskowej (w tym geologiczno-inżynierskiej i geodezyjnej),
 • uzyskania wszelkich dokumentów formalno-prawnych, niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na budowę;
 • inwestorstwa zastępczego - nadzory inspektorskie we wszystkich wymaganych specjalnościach, w tym związanych z wymaganiami prawa geologicznego i górniczego;
 • nadzoru inwestycyjnego na wszelkich zadaniach związanych z przesyłem węglowodorów - zapewnienie wykonania robót zgodnie z projektem i obowiązującymi przepisami, przeprowadzanie rozruchów technologicznych i odbiorów inwestycji, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, służebność przesyłu oraz rozliczenie zadania